פרוייקט בנייה ירוקה מגדלי "שולי", רמת גן.

הגשת הדוח לבנייה ירוקה לאישור הרשות המקומית.

חוות דעת הסביבתית כללה התייחסות להיבטים הסביבתיים הבאים:

  • פסולת מוצקה
  • רעש ואקוסטיקה
  • איכות אוויר
  • חומרי גמר
  • מיקרו אקלים
  • חלחול מי גשמים
  • גינון ונוף
  • קרינה
  • מזעור השפעות סביבתיות במהלך ביצוע עבודות הבנייה